ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN Snaren.nl

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor
al onze leveringen en transacties. Door het geven van opdrachten aan ons worden
onze cliënten geacht met onze algemene voorwaarden te zijn akkoord gegaan. Alle
voorwaarden, met deze voorwaarden in strijd die door onze cliënten of anderen
mochten zijn gesteld en/of gedeponeerd, zijn ten aanzien van onze leveringen en
transacties ongeldig en binden ons niet, ook al zijn deze afwijkende
voorwaarden door ons niet uitdrukkelijk tegengesproken2. Op al onze transacties en/of daaruit voortvloeiende geschillen is steeds het
Nederlands recht van toepassing. Alle prijzen zijn incl. BTW tenzij anders
vermeld.3. Omstandigheden buiten onze wil en toedoen van dien aard, dat naleving of
verdere naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van ons kan worden
verlangd, gelden voor ons als overmacht en geven ons het recht de overeenkomst
zonder tussenkomst van een rechter te annuleren, zonder dat wij tot enige
schadevergoeding deswege verplicht zijn. Wij behouden ons eveneens het recht om
bestellingen binnen 10 dagen te annuleren.4. De levertijden worden vastgesteld in de verwachting, dat wij kunnen blijven
arbeiden als ten tijde van de aanbieding en dat de nodige goederen en
materialen ons tijdig zullen worden geleverd. Overschrijding van de levertijd
kan nimmer - ook niet na in gebrek stelling aanspraak geven op
schadevergoeding. Cliënt heeft bij overschrijding van de levertijd niet het
recht de overeenkomst te annuleren of te doen ontbinden5. Alle door ons te leveren goederen of materialen reizen vanaf het ogenblik
dat deze goederen ons magazijn of bij levering via onze tussenkomst het
magazijn van onze leveranciers verlaten voor risico van cliënt. Ook in geval
van franko-levering is cliënt aansprakelijk voor alle schade (zoals
transport-brand-water-schade en die door diefstal of verduistering tijdens het
vervoer door de goederen geleden.6. Cliënt is verplicht om bij aankomst der goederen zich te overtuigen van de
staat, waarin zij zich bevinden7. De eigendom der verkochte en geleverde goederen verblijft aan ons zolang de
koopsom daarvan niet ten volle is voldaan en gaat mitsdien eerst op de cliënt
over na algehele voldoening van het door hem terzakeverschuldigde8. Betaling dient te geschieden zonder enige aftrek of schuldvergelijkingen
binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders schriftelijk is
overeengekomen. Bij betaling binnen deze termijn wordt geen rente in rekening
gebracht. Indien binnen deze termijn niet is betaald, wordt een rente berekend
van 1,5% per maand, gedeelten van een maand voor een gehele maand gerekend,
vanaf de factuurdatum.9. Bij uitstaan van onze vorderingen terzake van enige overeenkomst langer dan
dertig dagen, en in ieder geval van wanprestatie jegens ons door onze cliënt
gepleegd, zijn wij gerechtigd van de klant tevens te vorderen alle kosten -
zowel gerechtelijk als buitengerechtelijke - die door ons ter inning van de
vorderingen worden gemaakt, daarbij inbegrepen die, welke liquidatie door de
rechter overtreffen. Buitengerechtelijke kosten zijn door de cliënt
verschuldigd in ieder geval waarin wij ons voor de invordering van de hulp van
derden hebben verzekerd. Deze buitenrechtelijke kosten worden geacht te zijn
vastgesteld op tenminste 10% der hoofdsom met een minimum van € 75,- zonder dat
wij gehouden zij aan te tonen, dat wij in die kosten zijnvervallen. Onder deze
buitengerechtelijke kosten worden begrepen alle kosten die derden ons terzake
van de invordering in rekening brengen. Indien wij genoodzaakt zijn het
faillissement van onze cliënt aan te vragen dan is deze behalve hoofdsom en
rente, tevens alle kosten terzake van een faillissementsaanvrage , ook die
terzake van de rechtsbijstand, ongeacht of deze het usantiële procureurstarief
teboven gaat, verschuldigd, zulks onverminderd het overige bij dit artikel
bepaalde, Het bij dit artikel bepaalde laat onverlet onze rechten tot volledige
vergoeding van geleden schade, winstverderving, kosten en intrest.10.Indien cliënt niet voldoet aan zijn verplichting tot betaling of aan enige
verplichting, welke voor hem uit enige met ons gesloten overeenkomst mocht
voortvloeien, zomede in geval van faillissement suréance, stilliggen of
liquidatie, van het bedrijf van cliënt, wanneer enige beslag op zijn goederen
of vorderingen worden gelegd, wanneer zijn ondercuratelestelling is gevraagd,
wanneer hij overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden, wordt hij
geacht van rechtswege in gebreke te zijn en hebben wij het recht om zonder
ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de met
hem gesloten overeenkomst geheel of ten dele te annuleren of op te schorten, te
onzer keuze, zonder dat wij tot enige schadevergoeding gehouden zijn en zulks
alles onverminderd onze afspraak op volledige vergoeding van geleden schade,
winstderving, kosten en intrest. In de gevallen bij dit artikel bedoeld worden
alle vorderingen, die wij op de cliënt hebben, opeisbaar, één en ander onder
toepassing van het bij de twee voorgaande artikelen bepaalde.

11. Garantievoorwaarden

a) De garantievoorwaarden hebben betrekking op het geleverde artikel en
bijbehorende onderdelen, welke in overeenstemming met de instructies van de
gebruikshandleiding is behandeld, die door fabricage– of materiaalfouten defect
is geraakt. Na controle door Snaren.nl Nederland zal het defecte artikel worden
gerepareerd of omgeruild. Snaren.nl behoudt zich het recht voor om het defecte
artikel tegen een ander soortgelijk artikel te ruilen. Handleidingen en
eventueel meegeleverde software zijn van garantie uitgesloten.

b) De materiaal- en arbeidskosten worden betaald door Snaren.nl Nederland,
echter de kosten voor verzending naar Snaren.nl te ´s-Hertogenbosch zijn voor
rekening van de klant. Ongefrankeerde zendingen worden niet geaccepteerd. De
klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor schade en/of vermissing
tijdens transport naar Snaren.nl Nederland.

c) Eventueel te vervangen onderdelen gedurende de reparatie gaan over in
eigendom van Snaren.nl Nederland.

d) Snaren.nl Nederland is gerechtigd om met betrekking tot het onderhoud van
het ingezonden als voor omruiling bedoelde apparaat te voorzien van technische
aanpassingen (bv. firmware-updates), om het apparaat in haar oorspronkelijke
staat te kunnen behouden. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden en kunnen
ook geen rechten worden ontleend.

12.Garantieduur

Snaren.nl Nederland geeft op de artikelen een minimale (fabrieks)garantie van12 maanden vanaf het moment van levering.

13.Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te ´s-Hertogenbosch

 

Winkelkar  

Geen artikelen

Verzending €0.00
BTW €0.00
Totaal €0.00

Prijs incl. BTW

Winkelkar Afrekenen

In prijs verlaagd!